Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục
Công văn

Kế hoạch Triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

188 Đã xem 09/06/2023

Ngày đăng: 09/06/2023

File đính kèm: Tải về

Thông tin chi tiết

Sở Y tế Bình Thuận vừa xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế Yêu cầu
      - Đảm bảo tổ chức quán triệt triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 kịp thời, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
       - Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 phải đảm bảo đầy đủ, trong đó cần tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

       - Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng chức năng thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.
 

Top