Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

PHÒNG NGHIỆP VỤ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG NGHIỆP VỤ

6/7/2023 578 Đã xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG NGHIỆP VỤ

I. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về Kế hoạch hoạt động của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm, Trạm Y tế.

II. Nhiệm vụ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, quy chế chuyên môn của Trung tâm để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm.

6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trạm Y tế để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

13. Triển khai, chỉ đạo tuyến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, người cao tuổi và báo cáo hoạt động công tác tại đơn vị.

14. Triển khai, chỉ đạo tuyến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và báo cáo hoạt động công tác tại đơn vị.

15. Tổ chức phối hợp thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, Chuẩn Quốc gia về Y tế xã

16.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

Top