Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Trạm Y tế xã, thị trấn

Các trạm y tế Huyện Bắc Bình

3/24/2018 603 Đã xem

Các trạm y tế Huyện Bắc Bình

 
 1. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Hải Ninh
  Điện Thoại : 0252.3.660426
  Mail công vụ :

   
 2. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Tiến
  Điện Thoại : 0252.3.601074
  Mail công vụ :

   
 3. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Thanh
  Điện Thoại : 0252.3.645139
  Mail công vụ :

   
 4. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Bình An
  Điện Thoại : 0252.3.663021
  Mail công vụ :

   
 5. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Hòa
  Điện Thoại : 0252.3.873202
  Mail công vụ :

   
 6. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Sông Bình
  Điện Thoại : 0252.3.873202
  Mail công vụ :

   
 7. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Chợ Lầu
  Điện Thoại : 0252.3.861114
  Mail công vụ :

   
 8. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Hồng Thái
  Điện Thoại : 0252.3.861118
  Mail công vụ :

   
 9. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Hiệp
  Điện Thoại : 0252.3.861115
  Mail công vụ :

   
 10. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Rí Thành
  Điện Thoại : 0252.3.862508
  Mail công vụ :

   
 11. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Sông Lũy
  Điện Thoại : 0252.3.655115
  Mail công vụ :

   
 12. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Lương Sơn
  Điện Thoại : 0252.3.873104
  Mail công vụ :

   
 13. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Bình Tân
  Điện Thoại : 0252.3.863310
  Mail công vụ :

   
 14. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Hồng Phong
  Điện Thoại : 0252.3.658493
  Mail công vụ :

   
 15. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Điền
  Điện Thoại : 0252.3.660521
  Mail công vụ :

   
 16. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Sơn
  Điện Thoại : 0252.3.702765
  Mail công vụ :

   
 17. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Hòa Thắng
  Điện Thoại : 0252.3.658421
  Mail công vụ :

   
 18. Tên Trạm y tế : Trạm y tế xã Phan Lâm
  Điện Thoại : 0252.3.502750
  Mail công vụ :
Top