Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Ban giám đốc

Ban giám đốc Trung Tâm

3/24/2018 273 Đã xem

Ban giám đốc Trung Tâm

1. Họ và tên : Huỳnh Văn Lâm

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0945029242

Mail công vụ:

 

2. Họ và tên: Dụng Thị Minh Tâm

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0913613370

Mail công vụ:

 

3. Họ và tên: Nguyễn Phước Hưng

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0913613370

Mail công vụ :

 
Top